Βρογχοσκόπηση

Η βρογχοσκόπηση αποτελεί μια επεμβατική διαδικασία κατά την οποία εξετάζουμε τους μεγάλους αεραγωγούς (βρόγχους) του ασθενούς. Η εξέταση γίνεται συνηθέστερα με ένα εύκαμπτο όργανο, το ινοπτικό βρογχοσκόπιο, συνήθως με τοπική αναισθησία του φάρυγγα/λάρυγγα και των αεραγωγών. Σε ειδικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί και ήπια καταστολή.

Μια σύντομη περιγραφή της εξέτασης είναι η ακόλουθη: το βρογχοσκόπιο εισάγεται από τον ιατρό διά μέσου της μύτης ή του στόματος, στο πίσω μέρος του λαιμού και στη συνέχεια μέσω του λάρυγγα στην τραχεία και στην συνέχεια στους στελεχιαίους, τμηματικούς και υποτμηματικούς βρόγχους.

Ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς πραγματοποιούνται επεμβατικές πράξεις, όπως ενδοβρογχικές και διαβρογχικές βιοψίες, λήψη βρογχοκυψελιδικού εκπλύματος (bronchoalveolar lavage, BAL), διαβρογχική αναρρόφηση/βιοψία με βελόνα (transbronchial needle aspiration/biopsy, TBNA/ΤΒΝΒ), καθώς και άλλες επεμβατικές πράξεις, όπως η αφαίρεση ξένων σωμάτων. Η σύγχρονη προσέγγιση της βρογχοσκόπησης περιλαμβάνει επίσης πιο σύνθετες τεχνικές με ειδικά βρογχοσκόπια, όπως τα συστήματα ενδοβρογχικής υπερηχοτομογραφίας (EBUS).

Τηλεφωνήστε στο

ή κλείστε ραντεβού online